Beleidsplan


1.1 Wie we wij
Stichting Project Street Dogs Thailand is een Nederlandse Stichting die zich inzet voor
de zwerfhonden en katten in Thailand. De stichting is door de belastinginspecteur
aangemerkt als ANBI stichting.


1.2 Geschiedenis
In 2011 begonnen als een kleinschalig, één persoons project, opgezet door
Nederlandse Marlie Timmermans. Project Street Dogs Thailand uitgegroeid tot een
stichting die zich op brede schaal bezig houdt met de diverse aspecten van het
zwerfdieren leed in Thailand. Vanwege de toegenomen werkzaamheden en
verantwoordelijkheden van Stichting Project Street Dogs Thailand is gemeend de status
van het project aan te moeten passen aan de werkzaamheden. Op 04-02-2015 werd
Stichting Project Street Dogs Thailand opgericht. De stichting is ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel in Eindhoven.


1.3 Visie, missie, kernwaarden
1.3.1 Waar wil de organisatie naar toe werken

De doelstelling is om de populatie zwerfhonden en katten in de provincie Prachuab Khiri
Khan, met name in de badplaats Hua Hin en omgeving te verminderen door middel van
sterilisaties/castraties en om ze zoveel mogelijk te ontlasten van pijn, jeuk en honger.
De stichting realiseert zich dat zij en haar vrijwilligers nooit alle zwerfdieren in Thailand
kan steriliseren, maar zij hoopt met hun werkwijze ook andere te inspireren.


1.3.2 Waarom doen we wat we doen
Thailand kent, evenals veel andere landen, een enorme zwerfhonden problematiek. De
problematiek wordt door de plaatselijke overheden niet opgelost. Honden worden
massaal gedumpt in onbewoonde gebieden en bij tempels of worden naar overvolle
asielen zonder enige medische voorzieningen gebracht. Dat dit geen oplossing toont de
situatie zelf aan; er komen alleen maar hoe langer hoe meer zwerfdieren bij i.p.v. dat
het aantal afneemt. Veel dierenleed is hiervan het gevolg. Onderzoek van de WHO en
de WSPA heeft aangetoond dat vangen, steriliseren, vaccineren en weer vrijlaten, de
enige structurele en humane manier is om een eind te maken aan de zwerfhonden
problematiek.


1.3.3 Kernwaarden
Respect voor dieren. Respect voor mens en milieu. Respect voor andere culturen. Het
op gelijkwaardige voet willen samen werken. Niet bevoogden maar ogen openen. Korte
lijnen, iedere uitgegeven euro kunnen verantwoorden, geen hoge overhead kosten.


1.3.4 De organisatie in cijfers
Van een één mans initiatief is Stichting Project Street Dogs Thailand gegroeid naar een
stichting met een 3-koppig bestuur en een x-tal vrijwilligers in Thailand op locatie, die
zich met respect voor de Thaise cultuur, de dieren en elkaar, op basis van
gelijkwaardigheid enthousiast en vrijwillig inzetten voor de doelstelling. Als u zich
bedenk dat iedere vruchtbare teef, 2 nestjes per jaar krijgt met 2-8 pups, dat de eerste
pups in het jaar van hun geboorte zelf alweer een nest zullen krijgen, dan is de impact
van het werk van de stichting op de omgeving en op het dierenleed, enorm.

2. Omgevingsanalyse
2.1 Doelgroep Zwerfhonden en katten in Thailand en gezien in het licht van de educatie
ook de bevolking en overheid van Thailand.


2.2 Samenwerkingsverbanden
Voor haar werk heeft de stichting lokale partners nodig. De lokale dierenartsen in Hua
Hin, foster gezinnen en diverse privé dierenopvang centrums door heel Thailand zijn de
belangrijkste samenwerking partners van de stichting. De lokale dierenartsen
inventariseren de problematiek en doen het praktische, medische en sterilisatie werk.
De dierenopvang centrums en foster gezinnen vangen tegen een maandelijkse betaling
de door ons geredde invalide en kansarme dieren op.


2.3 Concurrentie/externe factoren
Concurrentie is er niet.

3 Doelen stellen
3.1 Doelstellingen
Onze doelstelling is om de populatie zwerfhonden en katten in Thailand te
verminderen door middel van sterilisatie en deze dieren zoveel mogelijk te ontlasten
van pijn, jeuk en honger.
Vrijwilligers verzorgen en voeren dagelijks honderden zwerfhonden en wij steunen
hen waar mogelijk. Er wordt met de hulp van lokale dierenartsen medische zorg
gegeven, naast sterilisatie en vaccinatie. Waar mogelijk zoeken we een nieuw
onderkomen voor zowel pups als volwassen honden en katten.
Tevens hebben we een goede samenwerking met diverse fosters en privé opvang
centrums in Thailand, waar wij kansarme, met name invalide honden, kunnen
onderbrengen. Voor deze honden hebben we een sponsorproject opgezet om hen
levenslange zorg te kunnen bieden. Naast dit sponsor project draagt onze stichting
ook zorg voor de leefomstandigheden, preventieve medicatie en, indien nodig,
medische zorg kosten van deze geredde honden.


3.2 Activiteitenlijst
3.2.1 Onderhoud website, Instagram & FaceBook Internet een veel gebruikt medium.
Met de website, Instagram en FaceBook bereikt Stichting Project Street Dogs Thailand
duizenden mensen en getracht wordt dan ook de website zo informatief mogelijk te
houden. Dit betekent in de praktijk dat de website up to date gehouden moet worden,
dat er steeds naar nieuwe artikelen voor de site gezocht wordt, dat de vertalingen
georganiseerd en geregeld moeten worden, dat er oproepen geplaatst worden, dat er
permissie gevraagd moet worden voor overname/vertaling van artikelen en/of foto’s en
nog veel meer zaken.


3.2.2 Correspondentie en administratie ten behoeve van de diverse
ondersteunende acties

Dit betekent dat alle financiële transacties bijgehouden moeten worden. Vragen van
geïnteresseerden moeten beantwoord worden. Met de samenwerkingspartners in het
buitenland wordt contact onderhouden over de voortgang van bepaalde acties ed.
Contacten op social media voor de broodnodige publiciteit.

3.2.3 P.R. activiteiten
Waar mogelijk probeert Stichting Project Street Dogs Thailand de situatie van de
zwerfhonden onder de aandacht te brengen via Instagram en FaceBook, mond tot
mond reclame, om mensen te enthousiast te maken en de zwerfhonden op enigerlei
wijze te steunen. Dit varieert van het staan op braderieën tot Social Media. Middels de
website en social media tracht de stichting haar werk onder de aandacht te brengen en
nieuwe donateurs te vinden.


3.2.4 Nationaal en internationaal aandacht vragen voor de zwerfhonden
problematiek

Aandacht vragen voor de zwerfdieren door middel van correspondentie met nationale
en internationale dierenbeschermingsorganisaties. Stichting Project Street Dogs
Thailand correspondeert met grotere nationale dierenbescherming organisaties om ook
hen te overtuigen van de noodzaak tot hulp bij het aanpakken en oplossen van het
zwerfdieren probleem in Thailand.


3.2.5.Contacten met dierenartsen, plaatselijke bevolking en vrijwilligers over te
organiseren sterilisatiecampagnes

Voor de campagnes wordt veelal samengewerkt met de dierenartsen in Hua Hin.
Plaatselijke vrijwilligers zijn het best op de hoogte van de plaatselijke problematiek en
mogelijkheden. Iedere campagne wordt dan ook gesteund door en opgezet met de hulp
van plaatselijke vrijwilligers. Zonder toestemming en medewerking van de plaatselijke
overheid is een sterilisatiecampagne gedoemd te mislukken.


3.2.6 Geld en goederen inzamelen
Voor haar werk is de stichting afhankelijk van donateurs. Er wordt hard gewerkt om het
benodigde geld, maar ook goederen als voer en medische zaken benodigd bij elkaar te
sprokkelen. Zij organiseert hiervoor constant fondsenwervende activiteiten op
FaceBook & Instagram.


3.3 Monitoren en evalueren
3.3.1 Controle

Van de verrichte sterilisaties, voeding en de verzorging heeft Stichting Project Street
Dogs Thailand bewijzen in de vorm van verslagen en foto’s op FaceBook. Tevens
worden alle rekeningen zorgvuldig in de boekhouding opgenomen.


3.3.2 Evalueren
Met de voorzitter en bestuursleden vinden evaluaties plaats aan de hand waarvan de
werkwijze aangepast wordt. Stichting Project Street Dogs Thailand is altijd op zoek naar
vrijwilligers om de activiteiten op PR en fondsenwervende gebied uit te kunnen breiden.


4.0 Marketing
4.1 Marketinginspanningen/middelen

Anders dan veel organisaties heeft Stichting Project Street Dogs Thailand er voor
gekozen in haar (marketing) uitingen geen beroep te doen op emotionele impuls actie.
De organisatie is van mening dat een uitgebreide en eerlijke verslaggeving, die zeker
ook de positieve kanten toont, een stabieler en trouwer donateurs bestand op levert. Er
wordt druk gebruik gemaakt van Facebook en Instagram om de activiteiten van de
stichting onder de aandacht te brengen. De stichting is nog steeds zoekende naar een
manier om mensen “warm te laten lopen” voor zoiets ontastbaar als zwerfhonden/katten
steriliseren. Er is geen budget om hier een marketingdeskundige aan te zetten.


5 Organisatie
5.1 Organisatie
Stichting Project Street Dogs Thailand is een kleine organisatie met korte lijnen. De
voorzitter neemt, indien nodig met het bestuur en na overleg met de betrokken
vrijwilligers, de beslissingen.


5.2 Overleg, rapportage en besluitvorming
Dagelijks vindt communicatie tussen de voorzitter en vrijwilligers plaats. Donateurs van
de sponsor honden worden op de hoogte gehouden middels van updates via email en
FaceBook. Algemene donateurs worden op de hoogte gehouden van de activiteiten via
FaceBook. De FaceBook pagina wordt dagelijks up to date gehouden.


6 Begroting en toelichting
6.1 De begroting

Begroting 2021 Stichting Street Dogs Thailand Inkomsten
Uitgaven:
Medische zorg en medicijnen van de straathonden & katten
Algemene verzorging van de straathonden & katten
Honden/katten voer
Sterilisaties/castraties
Vaccinaties
Opvang/foster kosten
Honden transport kosten
Bankkosten
Administratie kosten
Onvoorzien


6.1.1 Toelichting bij de begroting
De hulp hangt nauw samen met de ontvangen donaties. Stichting Project Street Dogs
zorgt dagelijks voor honderden honden op straat en bij Thaise tempels. Jaarlijks wordt
een gemiddeld bedrag van zo’n 30.000 euro uitgegeven aan dierenarts rekeningen,
opvang/foster kosten, voeding en preventieve verzorging van de dieren.


6.2 Conclusie begroting
Een begroting maken met zoveel onzekerheden is haast niet te doen; hoe groot zal het
bedrag aan donaties zijn (mensen kunnen niet gedwongen worden te doneren en in
tijden van recessie is een groei, hoe klein dan ook, al bijzonder), neemt de populatie af
of groeit het, allemaal dingen waar de stichting niet veel invloed op uit kan oefenen. Er
zal hard geprobeerd worden nieuwe donateurs te werven en aan “klantenbinding” te
doen! Thailand rijp maken voor het structureel steriliseren van de straathonden is een
lange weg; maar Stichting Project Street Dogs Thailand gaat er voor!